Regulamin sklepu

(obowiązujący od 25.12.2014 r.)

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Sklep internetowy SEVMY, działający pod adresem www.sevmy.com, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem Internetowym, za pomocą którego są sprzedawane produkty znajdujące się w jego ofercie tj. koszulki sportowe, prowadzony jest przez SEVMY Marcin Juchniewicz ul. Rolna 16, 73-150 Łobez , NIP 8541763044, REGON 321400515, zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedawcą lub Sprzedającym.

2. Kontakt ze Sprzedawcą:
a) Adres pocztowy:
ul. Rolna 16, 73-150 Łobez

b) adres e-mail:
info@sevmy.com

c) Numer telefonu:
+48 661 800 850

3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają następujące ustawy: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Stronami umowy sprzedaży są osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość zwana, w zależności od kontekstu, Kupującym lub Konsumentem, i Sprzedawca, zwany też Sprzedającym.

5. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

§ 2

[Składanie i realizacja zamówień]

1. Na stronach Sklepu Internetowego prezentowane są produkty fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione rzeczy do Klienta bez wad.

2. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.

3. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są produktami dostępnymi. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której towar jest niedostępny, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym fakcie.

4. Sklep Internetowy przy danym produkcie przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną.

5. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów oraz zmiany poszczególnych cen produktów, a także przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania. Z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen towarów nie dotyczą tych zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem zmian.

7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla stron określonych w § 1, pkt 4, w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

8. Łączna cena produktu z uwzględnieniem wszystkich opłat, a także rabatów i zniżek jest widoczna w podsumowaniu składanego zamówienia, będącego ostatnim krokiem przed jego złożeniem z obowiązkiem zapłaty na stronie Sklepu Internetowego.

9. Realizacja zakupu produktu przez Kupującego jest możliwa bez rejestracji lub po rejestracji i zalogowaniu się na utworzone konto w Sklepie Internetowym.

10. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sevmy.com 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok.

11. Produkty na zdjęciach zamieszczonych na stronach sklepu mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego towaru. Wynikać to może ze zmian opakowań dokonywanych przez producenta lub techniki wykonywania zdjęć.

12. Aby dokonać zamówienia wystarczy:

– wybrać produkty, ich rodzaj oraz ilość, w zależności od danego produktu, i dodać je do koszyka,

– przejść do koszyka, wypełnić formularz dostawy (tj. adres dostawy, wybrać formę płatności),

– zatwierdzić zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz wyrazić poszczególne potwierdzenia i zgody, w tym zapoznanie się z regulaminem Sklepu Internetowego,

– opłacić zamówienie, chyba, że we wcześniejszym kroku wybrano opcję płatności przy odbiorze.

Jeżeli Kupujący korzysta z kodu rabatowego powinien go wpisać w przeznaczonym do tego polu, przed momentem potwierdzenia złożenia zamówienia.

13. Informacje podawane przez Kupującego, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym. W tej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany, jeżeli podane przez niego dane tylko to umożliwią.

14. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje e-mail z informacją o jego przyjęciu w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy (w formie elektronicznej), będzie stwierdzać jej datę i rodzaj oraz przedmiot zamówienia i jego cenę, a także zawierać następujące dane: dane przedsiębiorstwa, adres dostawy, sposób i koszty dostawy, sposób i koszt zapłaty, opis produktu, cenę towaru, cenę łącznego zamówienia, informacje o rękojmi oraz gwarancji, a także załącznik ze wzorem odstąpienia od umowy.

15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień za pobraniem (płatnych przy odbiorze) – po tym, jak do Sprzedawcy dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia

b) w przypadku realizacji zamówień płatnych z góry – w chwili wpływu środków finansowych na konto Sprzedawcy. Płatności za zamówienia płatne z góry można dokonywać: szybkie płatności on-line, tradycyjny przelew bankowy, płatność przy odbiorze(za pobraniem).

16. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem podanego numeru telefonu lub poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

§ 3

[Warunki płatności i wysyłki towaru]

1. Płatność za zakupione produkty może odbyć się wedle jednego z możliwych sposobów, wybranego przez Kupującego:

a) Szybki przelew on-line
b) Tradycyjny przelew bankowy
c) Płatność przy odbiorze (za pobraniem)

2. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem: Firmy kurierskiej DHL. Formę dostawy wybiera sam Kupujący w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Opłaty za przesyłkę i czas dostarczenia produktów:
1) Kurier DHL:
a) opłata za pobraniem: 20 zł, od 2 do 3 dni roboczych;
b) płatność on-line: 15 zł, 2 od do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty

4. Zamówienia produktów przewyższające określoną wartość, o której informacja znajduje się podczas składania zamówienia przez Kupującego, są wysyłane na koszt Sprzedawcy.

5. Od momentu zamówienia produktu, Kupujący ma czas 7 dni na jego opłacenie, jeżeli wybrał płatność z góry (on-line) lub tradycyjny przelew. W przypadku przekroczenia tego terminu, zamówienie zostanie anulowane. Przesyłka jest realizowana przez Sprzedawcę dopiero w momencie rejestracji wpływu płatności na konto Sklepu Internetowego.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od momentu przyjęcia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia przez Kupującego.

7. Do każdego przesłanego towaru Sprzedawca załącza dowód zakupu w postaci paragonu. Faktury VAT są wystawiane na wyraźne życzenie Kupującego.

8. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 4

[Prawo odstąpienia od umowy]

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Sprzedawcą bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego produktu.

2. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od umowy jest zwolniony z jakichkolwiek opłat z tego tytułu, za wyjątkiem: kosztów dostawy zamówionej pozycji przekraczających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem zamówionej pozycji przez Kupującego.

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sprzedawcę przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczając je drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa, faksem lub drogą elektroniczną na adres: info@sevmy.com Wzór formularza wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy dostępny jest w Załączniku nr 1.

4. Sprzedawca, po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy, wyśle na podany adres mailowy Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zamówionej pozycji z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem

9. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny, by stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.

10. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 5

[Reklamacje]

1. Sklep Internetowy jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania produktu Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili.

4. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez kontakt mailowy ze Sklepem Internetowym za pomocą adresu mailowego: info@sevmy.com lub drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa Jerzykowo ul. Poznańska 39 62-007 Biskupice Wlkp. z dopiskiem „REKLAMACJA”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko/firmę, login, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, a także okoliczności uzasadniające reklamację W zależności od rodzaju reklamowanego produktu, Kupujący może zostać dodatkowo poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu na adres przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że koszty wysyłki do Sprzedawcy reklamowanego produktu w ramach procedury reklamacyjnej pokrywa Kupujący.

5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sklep Internetowy może odmówić wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy reklamacji, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Kupującego lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Kupującego.

§ 5

[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych na stronach Sklepu Internetowego znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Kupującemu przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

4. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wzór odstąpienia od umowy

 

Regulamin sklepu

(obowiązujący do 24.12.2014 r.)

Sprzedającym jest firma Sevmy Marcin Juchniewicz ul. Rolna 16, 73-150 Łobez 25-116 Kielce NIP 8541763044

Ogólne warunki:

Sklep SEVMY.COM prowadzi wyłącznie sprzedaż internetową. Nie posiadamy sklepu stacjonarnego.

Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu sklepu przed złożeniem zamówienia.

SEVMY.COM zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się na stronie sklepu klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym do celów promocyjnych oraz w celu realizacji zamówienia.

Kolorystyka poszczególnych produktów przedstawionych na stronie naszego sklepu może minimalnie odbiegać od rzeczywistych kolorów danych towarów w związku z indywidualnymi ustawieniami Państwa monitora. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie różnice w odcieniach naszych produktów, a reklamacje nie będą rozpatrywane z winy naszej firmy. Wówczas przysługuje klientowi prawo do wymiany produktu na inny lub zwrot pieniędzy. Koszty przesyłki w takiej sytuacji w obie strony pokrywa klient.

Do każdego zakupionego towaru wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

Zamawianie towaru:

Zamówienia można składać wypełniając odpowiedni formularz znajdujący się na stronie internetowej naszego sklepu. Podstawą do realizacji zamówienia w takim wypadku jest kompletne wypełnienie formularza.

W celu dokonania zmiany w złożonym przez Państwa zamówieniu należy zgłaszać się wyłącznie telefonicznie pod warunkiem, że będzie to jeszcze możliwe. W momencie nadania przesyłki firmie kurierskiej zmiany w Państwa zamówieniu nie będą możliwe.

Formularz zgłoszeniowy zawiera dodatkowe pole, pozwalające na wpisanie przez klienta uwag dotyczących realizacji złożonego zamówienia.

Informacje dotyczące preferowanych dni lub godzin doręczenia przesyłki należy wpisać w pole dodatkowe: uwagi dla kuriera. Sklep SEVMY.COM nie odpowiada za uwzględnienie takich informacji przez kuriera.

Realizacja zamówienia:

Zamówienia są realizowane zarówno na terenie całego kraju jak i za granicą.

Sklep SEVMY.COM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane błędnym lub niekompletnym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego przez klienta.

Klient ma prawo wyboru formy płatności zgodnie z formularzem zamówienia. Kwota wpłaty powinna wynosić dokładnie tyle samo, ile wartość zamówienia w momencie jego składania na SEVMY.COM. Wszelkie nadpłaty z tego tytułu będą zwracane wyłącznie na pisemną prośbę klienta do momentu nadania przesyłki.

Dokonując płatności zwykłym przelewem na konto sklepu SEVMY.COM należy w tytule przelewu wpisać numer zamówienia, za które dokonuje się zapłaty oraz dane osoby składającej dane zamówienie. W razie niespełnienia powyższego warunku mogą wystąpić opóźnienia w realizacji Państwa zamówienia, a nawet niemożność jego zrealizowania, gdyż wpłaty księgowane są automatycznie.

Dane do przelewu zwykłego:
Sevmy Marcin Juchniewicz
ul. Rolna 16, 73-150 Łobez

Termin realizacji zamówienia to czas między przyjęciem zamówienia przez pracownika sklepu SEVMY.COM, a przekazaniem towaru firmie przewozowej.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni kalendarzowych. W sytuacji, gdy w danej chwili w magazynie nie będzie zamówionych przez Państwa produktów, czas realizacji może się wydłużyć.

W chwili przyjęcia zamówienia, nie gwarantujemy jego pełnej realizacji.

Anulowanie zamówienia:

Aby anulować zamówienie należy zalogować się na swoje konto na stronie www.sevmy.com lub skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu: + 48 661 800 850(pon.-pt. w godz. 10-14).

Jeśli zamówienie zostało anulowane przez klienta, a mimo to paczka została wysłana, wówczas zwracamy równowartość towaru wraz z kosztami transportu pod warunkiem, że klient takiej paczki nie odebrał od firmy kurierskiej.

Dostawa towaru i płatność:

Koszty przesyłki pokrywa nabywca.

Produkty wysyłane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. Koszt wysyłki i opakowania towaru jest ten sam bez względu na ilość zamówionych produktów:
przedpłata – 15zł
za pobraniem – 20zł

W przypadku, gdy opakowanie zamówionego przez Państwa produktu jest uszkodzone, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru.

W przypadku, gdy towar wysyłany jest kurierem, dostawę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki. Ryzyko utraty towaru ponosi kupujący, który udziela pełnomocnictwa dostawcy do dochodzenia odszkodowań z tytułu utraconego towaru.

Zwrot/wymiana towaru:

Aby zwrócić/wymienić produkt należy wypełnić oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Można również skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu: + 48 661 800 850 (pon.-pt. w godz. 10-14).

Zwrot i wymiana towaru jest możliwa tylko wtedy, gdy zwracany produkt nie nosi znamion używania, jest czysty, pozbawiony zapachów, posiada metki i jest zapakowany w oryginalne opakowanie.

Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient. Nie odbieramy przesyłek wysłanych do siedziby firmy za pobraniem.
Koszt przesyłki w przypadku zwrotu z winy sklepu są zwracane do kwoty 12 zł (list polecony ekonomiczny).

Zwroty/wymiany towaru należy kierować na adres:
Sevmy Mateusz Handschuh
Jerzykowo ul. Poznańska 39
62-007 Biskupice Wlkp.

Równowartość zwracanego towaru (pomniejszoną o koszt przesyłki kurierskiej) otrzymacie Państwo przelewem bankowym na konto w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nasz sklep Państwa zwrotu.

Wymiany produktów dokonujemy wyłącznie za pobraniem na koszt klienta w wysokości 20zł. Gdy klient dokonuje wymiany towaru na droższy, do opłaty za przesyłkę za pobraniem doliczana jest różnica w cenie między wymienianymi produktami.

W przypadku, gdy wykonują Państwo wymiany towaru na tańszy produkt, zwracamy różnicę w cenie (pomniejszoną o koszt przesyłki kurierskiej) na Państwa konto bankowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów, z towaru kupionego w sklepie SEVMY.COM można zrezygnować w ciągu 44 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni.

Reklamacje:

Aby złożyć reklamacje należy wypełnić formularz reklamacyjny. Można również skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu: +48 661 800 850 (pon.-pt. w godz. 10-14).

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep SEVMY.COM przesyłki z reklamowanym produktem.

Przez reklamację należy rozumieć nienależyte wykonanie usług świadczących przez naszą firmę. Reklamacji nie podlegają towary używane w sposób niewłaściwy, realizacja zamówienia na podstawie źle wypełnionego formularza zgłoszeniowego, niewielkie różnice w odcieniach naszych towarów wskutek indywidualnych ustawień komputera i innych przyczyn nie leżących po stronie realizacji przez sklep SEVMY.COM Państwa zamówienia.

Uwaga! Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane (pobranie).

 Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Firmy „Sevmy Mateusz Handschuh”. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Firmy „Sevmy Mateusz Handschuh” i przetwarzane w celu realizacji zamówienia, prowadzenia akcji promocyjnych oraz reklamowych.

Żadne z postanowień naszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres info@sevmy.com

Contact Us